رعایت این آداب سلامتی شما را تضمین می کند

۱- روزه گرفتن
۲ –خوددارى کردن از انداختن آب دهان در مسجد


۳ –خوردن آب به حال ایستاده در روز

۴ – کم خوردن
۵ – مسافرت کردن
۶ – جویدن طعام به طور کامل پیش از فرو دادن
۷ – دست کشیدن از خوردن در حالى که هنوز سیر نشده باشد
۸ – نخوردن طعام مگر وقتى که گرسنه باشد
۹ – دفع بول و غایط در وقت خواب
۱۰ – خوردن میوه در اوایل فصل آنها
۱۱ –کم آب خوردن
۱۲ – خوردن بیست و یک دانه مویز سرخ هر صبح ناشتا
۱۳ – حفظ نمودن خود از سرما در فصل پاییز و حفظ نکردن از سردى هوا در بهار
۱۴ – خوردن آب باران
۱۵ –خوردن سه کف از آب گرم حمام
۱۶ – ریختن آب سرد به قدمها بعد از خارج شدن از حمام
۱۷ – شستشوى دست ها پیش از خوردن غذا
۱۸ –خواندن نماز شب
۱۹ – به جا آوردن حج و عمره

آشامیدن آب در بین غذا باعث بیماری بدن می شود

مکروهاتى که موجب بیمارى بدن مى شوند
۱ – ایستاده آب خوردن در شب
۲ – خوردن بین نهار و شام
۳ –پرخورى
۴ – شام نخوردن
۵ – آشامیدن آب در بین غذا خوردن
۶ – خوردن گوشت خام
۷ – نشستن در آفتاب
۸ – بالا رفتن از پله ها
۹ – آب خوردن زیاد
۱۰ – نشستن در جاى نمناک
۱۱ – خوردن چوبک
۱۲ – زیاد ماهى خوردن
۱۳ – مجامعت با زن سالخورده
۱۴ – غم و غصه خوردن